Tính toán xử lý nền đắp trên đất yếu

0
279

Bảng tính toán xử lý nền đắp trên đất yếu

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

– Chỉ tiêu cơ lý của đất nền              
                   
Tên lớp Loại đât Các chỉ tiêu  
h g = Cu     ji    
    Cuvs Cu(UU) Ccu(CU) j ju(UU) jcu(CU)
    (m) (T/m3) (T/m2) (T/m2) (T/m2) (®é) (®é) (®é)
Nền đắp     1,80 0,00 0 0 30 30,00 30
Lớp số 1 Thay =c¸t 1 1,80 0,00 0 0 30 30,00 30
Lớp số 2 SÐt pha DM 4 1,81 3,00 4,29 1,05 13,58 1,36 9,86
Líp sè 3 Bïn sÐt 6 1,69 2,20 1,54 0,57 6,35 0,50 13,1
Lớp số 4 Bïn sÐt 6 1,74 3,70 1,6 0,57 6,7 0,50 13,5
Lớp số 5 SÐt pha DC 6 1,91 4,80 4,85 2,49 18,56 0,40 18
                   
                   
T. b×nh   23 1,79 3,31 2,83 1,13 11,91 1,91 16,97
                   
Tªn líp eo CC E Cv Cr sp      
      (T/m2) (cm2/s)   T/m2      
          
  0,65                
NÒn ®¾p 0,650 0,000 3000,00 1E+02 0 0      
Líp sè1 1,000 0,389 750,00 1,1E-03 0,079 7,8      
Líp sè 2 1,39 0,446 400,00 9,3E-04 0,136 14,1      
Líp sè 3 1,25 0,446 400,00 9,3E-04 0,136 17,5      
Líp sè 4 0,807 0,210 900,00 1,1E-03 0,038 28,1      
Líp sè 5                  
                 
  1,101 0,355 704,3   0,095        
T. b×nh