Dự tính lún nền đắp trên đất yếu

Bảng excel dự tính lún nền đắp trên đất yếu

Chia sẻ với anh em Bảng excel Dự tính lún nền đắp trên đất yếu . Anh em cùng tham khảo. 

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải Xuống (Báo Link Hỏng)

Tải Xuống     Link dự phòng  
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

      Sưu tầm:

 

Đăng ký Kênh Youtube để cập nhật theo dõi các video hướng dẫn sử dụng phần mềm và bản vẽ xây dựng: Youtube  

Tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại Nhóm Tài liệu, bảng tính xây dựng và theo dõi Page FaceBook để cập nhật nhiều bài viết hay nhé! Truy cập Nhóm

Bạn tham khảo thêm các bài viết khác:

  1.      

Website Xaydungplus.com là nơi chia sẻ những tài liệu về ngành xây dựng miễn phí, chia sẻ các mẫu bản vẽ nhà phố, mẫu biệt thự, mẫu công trình cao tầng, mẫu biện pháp thi công các công trình dân dụng, cầu đường. Chia sẻ các thư viện mẫu của Cad, Revit, Sketchup,….

Website: https://xaydungplus.com

Email: admin@xaydungplus.com

Địa chỉ: Mỏ Địa Chất – Phố Viên – Từ Liêm – Hà Nội

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng XayDungPlus.com. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!

Dự tính lún nền đắp trên đất yếu

(Theo 22TCN 262 -2000)
Công trình : Dự án đường
Hạng mục : Xử lý lún nền đắp trên đất yếu phân đọan Km 238+200 – Km 243

I. SÔ LIỆU TÍNH TOAN

Caùc thoâng soá cô baûn
Chieàu roäng maët ñöôøng (m) 12 Chieàu saâu naïo veùt (m) 1,0
Chieàu cao ñaát ñaép (m) 3,2 3,80 Thoaùt nöôùc 1 maët hay 2 maët: 1
Ñoä doác taluy 1,5 Ñoä coá keát yeâu caàu U 90%
Hoaït taûi (kg/cm2) 0 Phaàn ñoä luùn coá keát cho pheùp coøn laïi DS 20cm
Chæ tieâu cô lyù ñaát neàn
Lôùp ñaát gtn Chieàu daøy c j Cc Cr Cv (cm2/s) Ch (cm2/s) eo sp
(g/cm3) (m) (kg/cm2) (ñoä) (kg/cm2)
1 1,810 3,000 0,150 6,330 0,446 0,136 1,120E-03 2,800E-03 1,000 0,800
2 1,800 2,000 0,150 6,330 0,446 0,136 1,120E-03 2,800E-03 1,000 1,200
3 1,910 8,000 0,480 18,560 0,030 0,015 1,000E-04 2,500E-04 0,600 1,500
4 1,740 8,000 0,480 18,560 0,030 0,015 1,000E-04 2,500E-04 0,600 2,000
5 1,910 8,000 0,480 18,560 0,030 0,015 1,000E-04 2,500E-04 0,600 2,500
(Thoaùt nöôùc 2 maët khi lôùp ñaát döôùi lôùp ñaát yeáu laø caùt hoaëc thaáu kính caùt)
Chuù yù : Chieàu daøy moãi lôùp < 20m , tröôøng hôïp lôùp ñaát > 20m -> chia thaønh nhieàu hôn 2 lôùp
II. TÍNH ÑOÄ LUÙN COÁ KEÁT Sc
Coâng thöùc tính

Comments are closed.