Dự tính lún nền đắp trên đất yếu

0
810

Bảng excel dự tính lún nền đắp trên đất yếu

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

 

Dự tính lún nền đắp trên đất yếu

(Theo 22TCN 262 -2000)
Công trình : Dự án đường
Hạng mục : Xử lý lún nền đắp trên đất yếu phân đọan Km 238+200 – Km 243

I. SÔ LIỆU TÍNH TOAN

Caùc thoâng soá cô baûn
Chieàu roäng maët ñöôøng (m) 12 Chieàu saâu naïo veùt (m) 1,0
Chieàu cao ñaát ñaép (m) 3,2 3,80 Thoaùt nöôùc 1 maët hay 2 maët: 1
Ñoä doác taluy 1,5 Ñoä coá keát yeâu caàu U 90%
Hoaït taûi (kg/cm2) 0 Phaàn ñoä luùn coá keát cho pheùp coøn laïi DS 20cm
Chæ tieâu cô lyù ñaát neàn
Lôùp ñaát gtn Chieàu daøy c j Cc Cr Cv (cm2/s) Ch (cm2/s) eo sp
(g/cm3) (m) (kg/cm2) (ñoä) (kg/cm2)
1 1,810 3,000 0,150 6,330 0,446 0,136 1,120E-03 2,800E-03 1,000 0,800
2 1,800 2,000 0,150 6,330 0,446 0,136 1,120E-03 2,800E-03 1,000 1,200
3 1,910 8,000 0,480 18,560 0,030 0,015 1,000E-04 2,500E-04 0,600 1,500
4 1,740 8,000 0,480 18,560 0,030 0,015 1,000E-04 2,500E-04 0,600 2,000
5 1,910 8,000 0,480 18,560 0,030 0,015 1,000E-04 2,500E-04 0,600 2,500
(Thoaùt nöôùc 2 maët khi lôùp ñaát döôùi lôùp ñaát yeáu laø caùt hoaëc thaáu kính caùt)
Chuù yù : Chieàu daøy moãi lôùp < 20m , tröôøng hôïp lôùp ñaát > 20m -> chia thaønh nhieàu hôn 2 lôùp
II. TÍNH ÑOÄ LUÙN COÁ KEÁT Sc
Coâng thöùc tính