Bảng Excel tính toán thép sàn

Chia sẻ file bảng excel tính toán thép sàn

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

SÔ ÑOÀ
TÍNH
Vật liệu sử dụng F £ 8 F ³ 10 TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN BAÛN KEÂ
Bê tông B15 Cốt thép AI AII
 R b (MPa) 8,5  R s (MPa) 225 280
Hướng dẫn  R bt (MPa) 0,75  R sc (MPa) 225 280 (Theo TCXDVN 5574-2012)
 E b (MPa) 23000  E s (MPa) 210000 210000 KS: Leâ Vaên Huøng
(BK-HCM)
 trong 0,782  x R 0,673 0,650
 g b 0,9  một R 0,446 0,439
   bảng excel tính toán thép sàn  
SÔ ÑOÀ
TÍNH
Vật liệu sử dụng F £ 8 F ³ 10      
Bê tông B15 Cốt thép AI AII      
 R b (MPa) 8,5  R s (MPa) 225 280      
Hướng dẫn  R bt (MPa) 0,75  R sc (MPa) 225 280      
 E b (MPa) 23000  E s (MPa) 210000 210000 2    
 trong 0,782  x R 0,673 0,650      
 g b 0,9  một R 0,446 0,439      
Tầng Tên
ô
sàn
Sơ đồ
tính
Kích thước Tải trọng Chiều dày Tỷ số
L1/L2
Hệ số
moment
Chốc lát
L 1 L 2 g p h một h 0
m m daN / m 2 daN / m 2 cm cm cm daN.m / m
1 S1 9 3,00 4,00 387,6 200,0 8 1,5 6,5 1,33 đến 1 = 0,021  M1= 177,45
2,1 5,9 a 2 = 0,012  M 2 = 123,81
1,5 6,5 b 1 = 0,047  M I = -334,46
1,5 6,5 b 2 = 0,027  M II = -189,21
Bạn có thể xem thêm một số bài sau:
  1. Tính toán và kiểm tra móng đơn

 

Comments are closed.