Giáo trình AutoCad nâng cao

0
100

Giáo trình Autocad nâng cao dành cho các bạn.

Tải File    Hướng dẫn tải File

PHẦN I : Giáo trình AUTOCAD NÂNG CAO (24 tiết)

Chương 1 : THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG BẢN VẼ (9 tiết)

I. Quy định về bản vẽ.

1. Các thông tin có được từ bản vẽ
2. Các không gian trong CAD
3. ‎Ý nghĩa của việc thiết lập môi trường bản vẽ
4. Một số quy định chung

II. Thiết lập môi trường vẽ.

1. Text style.
2. Layer.
3. Dimesion Style.
4. Hatch.
5. Lệnh LineType.
6. Block và Thuộc tính của Block.
7. Ghi các thiết lập môi trường bản vẽ thành TemPlate.
8. Các tùy chọn trong menu Option

III. Giới thiệu Express Tools.

Chương 2 : LAYOUT VÀ IN ẤN (6 tiết)

I. Làm việc với Layout

1. Paper Space
2. Các thao tác trên Viewport của Paper Space
3. Các chú ý khi in nhiều tỉ lệ trong một bản vẽ

II. Điều khiển in ấn.

1. Khai báo thiết bị in.
2. In ra file *.PLT

Chương 3 : LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU (6 tiết)

I. Tham khảo ngoài

1. Giới thiệu về tham khảo ngoài.
2. Chèn một xref vào bản vẽ
3. Mở một xref từ bản vẽ chính
4. Hiệu chỉnh xref từ bản vẽ chính.
5. Điều khiển sự hiển thị của một xref.
6. Quản lý xref

II. Làm việc với dữ liệu ngoài (Working with External Database)

1. Sơ lược về dữ liệu ngoài trong AutoCAD.
2. Các chuẩn bị cho việc kết nối cơ sở dữ liệu.
3. Định cấu hình dữ liệu cho ODBC.
4. Định cấu hình dữ liệu trong AutoCAD.
5. Chình sửa dữ liệu trong AutoCAD
6. Tạo các mẫu kết nối.
7. Tạo, hiệu chỉnh và xóa các kết nối.
8. Quan sát các kết nối.
9. Tạo mẫu nhãn.
10. Tạo nhãn.
11. Sử dụng query để truy tìm dữ liệu

III. Làm việc với Raster Image

1. Tổng quan
2. Chèn ảnh (inserting images
3. Quản l‎ý hình ảnh (Managing images)
4. Cắt xén ảnh (Clipping images)
5. Điều khiển sự hiển thị (Controlling image display)
5.1. Điều khiển hiển thị
5.2. Chất lượng ảnh (Image quality)
5.3. Image transparency
5.4. Bật tắt đường bao của ảnh (Image frame)

IV. Pasting, Linking, and Embedding Objects

1. Embedding objects into AutoCAD
2. Linking data
3. Pasting data into AutoCAD

Chương 4 : TÙY BIẾN TRONG AUTOCAD (9 tiết)

I. Các đối tượng shape. (1 tiết)

1. Khái niệm về Shape.
2. Cách mô tả shape trong file .SHP.
2.1. Vector Length and Direction Code (mã vector).
2.2. Special Codes (mã đặc biệt)

II. Tạo font chữ

1. Tạo font chữ SHX.
2. Tạo big font.
3. Tạo big font từ file mở rộng.

III. Tạo các dạng đường (file linetype)

1. Khái niệm và phân loại dạng đường.
2. Tạo các dạng đường đơn giản.
2.1. Dùng creat trong lệnh -linetype.
2.2. Tạo linetype bằng cách soạn thảo trực tiếp trong .LIN

IV. Dạng đường phức chứa đối tượng shape

1. Dạng đường phức có chứa đối tượng chữ.

V. Tạo các mẫu mặt cắt.

1. File mẫu mặt cắt.
2. Tạo mẫu mặt cắt đơn giản.
3. Tạo các mẫu mặt cắt phức tạp.

VI. Menu.

1. Menu và file menu.
2. Tùy biến một menu

VII. Toolbar

1. cách tạo toolbars bằng cách dùng lệnh Toolbar
2. Cách tạo toolbars bằng cách soạn thảo trong file *.mnu

 

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Để báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đâyĐể báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đây