Giáo trình AutoCad cho tự động thiết kế

Giáo trình AutoCad cho tự động thiết kế  (TS. Nguyễn Văn Hiến)

 Tải File    Hướng dẫn tải File


 

Phần một: Bản vẽ phẳng

Chương 1: MỞ ĐẦU VỀ AUTOCAD

 1. Giới thiệu về AutoCad
 2. Mở đầu về AutoCad

Chương 2: CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN

 1. Point: vẽ điểm
 2. Line: vẽ đường thẳng
 3. Pline: vẽ đa tuyến
 4. Cucle: vẽ đường tròn
 5. Arc: vẽ cung tròn
 6. Trace: vẽ đoạn thẳng

Chương 3: CÁC LỆNH BIÊN TẬP VÀ TRA CỨU

 1. Chọn đối tượng
 2. Tẩy xóa
 3. Biến hình
 4. Hiệu chỉnh và thay đổi
 5. Hủy bỏ lệnh
 6. Các lệnh tra cứu

Chương 4: ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH

 1. Lệnh ZOOm
 2. Lệnh PAN
 3. Lệnh VIEW
 4. Lệnh REDRAW
 5. Lệnh REGEN
 6. Lệnh DRAGMODE
 7. Lệnh VIEWRES

Chương 5: GẠCH MẶT CẮT, GHI KÍCH THƯỚC, VIẾT CHỮ CHO BẢN VẼ

 1. Gạch mặt cắt
 2. Ghi kích thước (DIM)
 3. Viết chữ cho bản vẽ

Chương 6: TẠO LỚP CHO BẢN VẼ

 1. Khái niệm về lớp
 2. Lệnh LAYER
 3. Lệnh DDEMODES

Chương 7: kHỐI VÀ THUỘC TÍNH

 1. Khối
 2. Thuộc tính cảu khối

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Comments are closed.