Hướng dẫn sử dụng layout trong Autocad

Hướng dẫn sử dụng layout trong Autocad

 Tải File    Hướng dẫn tải File

sử dụng layout trong AutoCad

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LAYOUT

  1. Giới thiệu chung
  2. Đặc điểm của Layout ( Paper Space)..

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN TRONG LAYOUT. 

2.1. Biến TILEMODE ..
2.2. Lệnh Mspace (MS), Pspace (PS), Model.
2.3. Lệnh tạo khung nhìn động ( lệnh Mview) .
2.4. Lệnh Mvsetup
2.5. Tỷ lệ của khung nhìn .
2.6. Khoá một Viewport
2.7. Đóng băng (Freeze) Layer trong từng khung nhìn
2.8. Bật và tắt Khung nhìn
2.9. Xoay các khung nhìn (có vai trò tƣơng tự lệnh Mvsetup ở trên)
2.10. Linetype
2.11. Dimstyle
2.12. Ghi kích thƣớc trong bản vẽ Layout.
2.13. Tạo khung tên và khung bản vẽ trong Layout

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ, IN ẤN, XUẤT BẢN HỐ SƠ VỚI LAYOUT

3.1. Định dạng trang in với Page Setup Manager.
3.2. In ấn, xuất bản với PUBLISH…
3.3. In nhiều bản vẽ trong model mà không thông qua lệnh PUBLISH.
3.4. Sheetset và Sheetset Manager..

 

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Comments are closed.