Chuyên đề lựa chọn nhà thầu

Tài liệu chuyên đề lựa chọn nhà thầu trong xây dựng

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ

1. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, hiệu lực
01/04/2006 (77 điều, 6 chương)
2. Luật XD số 16/03/QH11 ngày 26/11/2003 có
hiệu lực từ ngày 1/7/2004.
3. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 sửa
đổi bổ sung một số điều các luật liên quan đến
đầu tư xây dựng
4. Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009
hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn
nhà thầu theo luật Xây dựng.

VĂN BẢN PHÁP LÝ (2)

MẪU HỒ SƠ:
1. HSMT xây lắp: QĐ 731-2008
2. HSMT DVTV: QĐ 1048 – 2008
3. HSMT HH: QĐ 1118 – 2008
4. HS mời sơ tuyển XL: QĐ 937-2008
5. HSMT quy mô nhỏ: QĐ 1744-2008

A. DỊCH VỤ TƯ VẤN

I. Chuẩn bị Dự án, lập, đánh giá:
1. Báo cáo quy hoạch
2. Tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc
3. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi
(Báo cáo đầu tư và dự án đầu tư)

chuyên đề lựa chọn nhà thầu

Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu khác:

  1. Hồ Sơ Mời Thầu
  2. Phương Án Lập Hồ Sơ Dự Thầu

Comments are closed.