Hướng dẫn đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng, lập dự toán

Tài liệu hướng dẫn đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng, lập dự toán

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Hướng dẫn đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng, lập dự toán

CHƯƠNG I :Tổng quan về công tác định giá sản phẩm xây dựng

CHƯƠNG II: Định mức và đơn giá trong xây dựng cơ bản

CHƯƠNG III:Trình tự các bước lập dự toán – lập đơn giá dự thầu

CHƯƠNG IV: Trình tự và phương pháp đo bốc khối lượng XDCT

CHƯƠNG V: Bài tập thực hành đo bóc khối lượng

CHƯƠNG VI: Tổng hợp kinh nghiệm khi đo bốc khối lượng và lập dự toán

 

I. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Tổng mức đầu tư:
Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình là khái toán chi phí của dự án
đầu tư xây dựng công trình được xác định trong giai đoạn lập dự án hoặc lập báo
cáo kinh tế – kỹ thuật làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định
hiệu quả đầu tư của dự án.

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì tổng mức đầu tư là chi phí tối đa
mà Chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.
II. Giai đoạn thực hiện đầu tƣ:
1. Dự toán xây dựng công trình: Được xác định theo công trình xây dựng cụ thể là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Dự toán xây dựng công trình được lập căn cứ trên cơ sở:
+ Khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc tk bản vẽ thi công.
+ Đơn giá xây dựng công trình
+ Định mức chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%)
+ Thông báo giá vật liệu và văn bản điều chỉnh dự toán.
2. Giá gói thầu: Là giá dùng để làm căn cứ lựa chọn nhà thầu.
3. Giá đề nghị trúng thầu: Là giá của nhà thầu được chọn để tiến hành thương
thảo.

Comments are closed.