Giáo trình Lập trình trong Autocad

Chia sẻ giáo trình Lập trình trong Autocad

Gửi tới các bạn giáo trình lập trình trong Autocad

 

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG

I. Ngôn ngữ lập trình trong CAD
II. Tổng quan về Activex Automation
III. Ngôn ngữ lập trình AutoLisp
1. Giới thiệu chung
2. Căn bản về AutoLisp
3. Biến trong Lisp
4. File chương trình Lisp
5. Nhập dữ liệu
6. Một số hàm cơ bản
7. Xử lý danh sách
8. Biểu thức điều kiện
9. Vòng lặp
10. Tập hợp các đối tượng được chọn
11. Lập trình với cơ sở dữ liệu của AutoCAD.
12. Phân tích ví dụ :
IV. Ngôn ngữ lập trình Visual Lisp
V. Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Visual Basic
VI. Làm quen với VBA.
1. VBA Projects
2. Tạo mới project
3. Tổ chức các project với VBA Manager
4. Soạn thảo project với VBA IDE
5. Làm việc với các Macro
VII. Căn bản về VBA.
1. Mô hình đối tượng của AutoCAD.
2. Object Hierarchy.
3. Đối tượng Collection.
4. Property & Method (thuộc tính & phương thức).
5. Truy cập đến đối tượng trong Object Hierarchy.
6. Truy cập đến đối tượng Collection trong Object Hierarchy.
7. Truy cập đến Object Hierarchy bằng VB, VBA trong các môi trường khác.

CHƯƠNG 2 : LÀM VIỆC VỚI MÔI TRƯỜNG AUTOCAD

 
Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Comments are closed.