Xử lý nền đường bằng bấc thấm

0
207
Đánh giá bài viết

Tài liệu excel xử lý nền đường bằng bấc thấm

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

Sơ Bộ

I.1 CÊp h¹ng kü thuËt cña ®­êng :80  
I.2 T¶i träng tÝnh to¸n :H30 – XB80  
I.3 C¸c yÕu tè h×nh häc nÒn ®­êng ®¾p :  
 TTC¸c yÕu t觬n vÞGi¸ trÞ 
 1BÒ réng nÒn ®­êng Bnm13,25 
 2§é dèc taluy 1/m1 / m2,00 
 3BÒ réng bÖ ph¶n ¸p Bpam0,00 
 4§é dèc taluy ph¶n ¸p1 / m0,00 
 5ChiÒu cao bÖ ph¶n ¸p Hpam0,00 
 6ChiÒu cao nÒn ®­êng sau lón Htkm8,20 
   xử lý nền đường bằng bấc thấm   
I.4 HÖ sè kiÓm tra ®é æn ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p Bishop Kmin =1,2 
     HÖ sè kiÓm tra ®é æn ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p Bishop Kmin =1,4 
I.5 Ho¹t t¶i r¶i ®Òu quy ®æi t­¬ng ®­¬ng víi chiÒu cao ®Êt ®¾p lµ :0,68 m 
I.6 ChiÒu cao gia t¶i t¹m thêi Hgt, m 0,00 m 
I.7 ChiÒu cao nÒn ®­êng tÝnh to¸n kh«ng gia t¶i (H®+Hpl+Hht) =9,31 m 
I.8 ChiÒu cao nÒn ®­êng tÝnh to¸n cã gia t¶i (H®+Hpl+Hht+Hgt) =9,31 m 
I.9 C¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt ®¾p nÒn ®­êng :  
 TTxử lý nền đường bằng bấc thấm§¬n vÞGi¸ trÞ 
 1T¹n lo¹i ®Êt ®¾p C¸t 
 2Träng l­îng riªng gkN / m320 
 3xử lý nền đường bằng bấc thấmEe30 
 4Lùc dÝnh ®¬n vÞ CukPa0 
 5xử lý nền đường bằng bấc thấmkPa40000 
 6HÖ sè ®Çm nÐn K%98 

Tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại trang XayDungPlus.com nhé!

Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng XayDungPlus.com. Chúc anh em thành công trên mọi lĩnh vực!

Để báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đâyĐể báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đây