Xử lý nền đường bằng bấc thấm

Tài liệu excel xử lý nền đường bằng bấc thấm

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

Sơ Bộ

I.1 CÊp h¹ng kü thuËt cña ®­êng : 80    
I.2 T¶i träng tÝnh to¸n : H30 – XB80    
I.3 C¸c yÕu tè h×nh häc nÒn ®­êng ®¾p :    
  TT C¸c yÕu tè §¬n vÞ Gi¸ trÞ  
  1 BÒ réng nÒn ®­êng Bn m 13,25  
  2 §é dèc taluy 1/m 1 / m 2,00  
  3 BÒ réng bÖ ph¶n ¸p Bpa m 0,00  
  4 §é dèc taluy ph¶n ¸p 1 / m 0,00  
  5 ChiÒu cao bÖ ph¶n ¸p Hpa m 0,00  
  6 ChiÒu cao nÒn ®­êng sau lón Htk m 8,20  
     xử lý nền đường bằng bấc thấm      
I.4 HÖ sè kiÓm tra ®é æn ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p Bishop Kmin = 1,2  
     HÖ sè kiÓm tra ®é æn ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p Bishop Kmin = 1,4  
I.5 Ho¹t t¶i r¶i ®Òu quy ®æi t­¬ng ®­¬ng víi chiÒu cao ®Êt ®¾p lµ : 0,68 m  
I.6 ChiÒu cao gia t¶i t¹m thêi Hgt, m   0,00 m  
I.7 ChiÒu cao nÒn ®­êng tÝnh to¸n kh«ng gia t¶i (H®+Hpl+Hht) = 9,31 m  
I.8 ChiÒu cao nÒn ®­êng tÝnh to¸n cã gia t¶i (H®+Hpl+Hht+Hgt) = 9,31 m  
I.9 C¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt ®¾p nÒn ®­êng :    
  TT xử lý nền đường bằng bấc thấm §¬n vÞ Gi¸ trÞ  
  1 T¹n lo¹i ®Êt ®¾p   C¸t  
  2 Träng l­îng riªng g kN / m3 20  
  3 xử lý nền đường bằng bấc thấm Ee 30  
  4 Lùc dÝnh ®¬n vÞ Cu kPa 0  
  5 xử lý nền đường bằng bấc thấm kPa 40000  
  6 HÖ sè ®Çm nÐn K % 98  

Tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại trang XayDungPlus.com nhé!

Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng XayDungPlus.com. Chúc anh em thành công trên mọi lĩnh vực!

Comments are closed.