Giáo trình học AutoCad 3D

Chia sẻ Giáo trình học AutoCad 3D

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

 

Bài1 :
Điểm nhìn, hệ trục tọa độ trong 3D
Cao độ của hình vẽ 2D

A.Thay đổi góc nhìn :

1.Lệnh Vpoint : command :- VP enter
-Tâm : ph-ơng nhìn từ trên
Phạm vi nhìn từ trên
Thẳng góc với mặt phẳng XY
-Đ-ờng biên vòng tròn nhỏ :
ph-ơng nhìn song song với mặt
phẳng XY
-Đ-ờntg biên vòng tròn lớn :
x
giống tâm nh-ng nhìn từ d-ới.
-Tọa độ 1 số điểm nhìn đặc biệt :

Hình chiếu đứng :0,-1,0

Hình chiếu bằng :0,0,1
Phạm vi
vùng nhìn từ d-ớiHình chiếu cạnh :-1,0,0

2.Lệnh ddvpoint : xác định góc nhìn
(View/ 3D viewpoint/ select ) command : VP enter
-Absolute to WCS : xác định góc theo hệ tọa độ
WCS
-Relative to UCS : xác định góc theo hệ tọa độ
UCS
-X axis : góc giữa trục X và ph-ơng nhìn
-XY plane : góc giữa mặt phẳng XY và ph-ơng
nhìn.
-Set to plane view : trở về tầm nhìn bằng đối với
mặt phẳng XY
-Một số góc nhìn đặc biệt :

Hình chiếu đứng :

X axis:270 XY plane: 0

Hình chiếu bằng :

X axis:270 XY plane:90

Hình chiếu cạnh :

X axis:180 XY plane: 0

B.Hệ trục tọa độ trong vẽ 3D :lệnh UCS

-Origin :dời gốc tọa độ
origin point <0,0,0>:
-3point : xác định hệ tọa độ theo 3 điểm

Origin point<0,0,0>: gốc hệ tọa độ

Point on póitive portion of the X- axis : điểm xác định trục X

Point on positive -Y portion of the UCS XY plane < > :điểm xác định chiều d-ơng
trục Y
-X : quay hệ tọa độ quanh trục X
-Y/Z : quay hệ trục tọa độ theo trục Y hoặc Z
-ZAxis : xác định hệ tọa độ theo trục Z

Origin point <0,0,0> : gốc hệ tọa độ

Point on positive portion of Z-axis : xác định trục Z
-OBject : xác định hệ tọa độ theo 1 đối t-ợng có sẵn- chọn gốc hệ tọa độ, chọn ph-ơng
chiều trục X giáo trình học autocad 3d
-View : mặt phẳng XY của hệ tọa độ thẳng góc với ph-ơng nhìn ( tầm nhìn hiện hành trở
thành tầm nhìn bằng)
-Prev : trở lại hệ tọa độ tr-ớc đó
-Save : l-u hệ tọa độ hiện hành
-Restore :trở lại hệ tọa độ đb đ-ợc đặt tên
-Del : xoá hệ tọa độ đb đ-ợc l-u
-World : trở về hệ tọa độ WCS

Bạn có thể xem tham khảo thêm:

  1. Bài giảng AutoCad 2007
  2. Giáo trình AutoCad cho tự động thiết kế
  3. Hướng dẫn sử dụng layout trong Autocad
  4. Giáo trình Lập trình trong Autocad

Comments are closed.