Giáo trình học AutoCad 3D

0
409

Chia sẻ Giáo trình học AutoCad 3D

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

 

Bài1 :
Điểm nhìn, hệ trục tọa độ trong 3D
Cao độ của hình vẽ 2D

A.Thay đổi góc nhìn :

1.Lệnh Vpoint : command :- VP enter
-Tâm : ph-ơng nhìn từ trên
Phạm vi nhìn từ trên
Thẳng góc với mặt phẳng XY
-Đ-ờng biên vòng tròn nhỏ :
ph-ơng nhìn song song với mặt
phẳng XY
-Đ-ờntg biên vòng tròn lớn :
x
giống tâm nh-ng nhìn từ d-ới.
-Tọa độ 1 số điểm nhìn đặc biệt :

Hình chiếu đứng :0,-1,0

Hình chiếu bằng :0,0,1
Phạm vi
vùng nhìn từ d-ớiHình chiếu cạnh :-1,0,0

2.Lệnh ddvpoint : xác định góc nhìn
(View/ 3D viewpoint/ select ) command : VP enter
-Absolute to WCS : xác định góc theo hệ tọa độ
WCS
-Relative to UCS : xác định góc theo hệ tọa độ
UCS
-X axis : góc giữa trục X và ph-ơng nhìn
-XY plane : góc giữa mặt phẳng XY và ph-ơng
nhìn.
-Set to plane view : trở về tầm nhìn bằng đối với
mặt phẳng XY
-Một số góc nhìn đặc biệt :

Hình chiếu đứng :

X axis:270 XY plane: 0

Hình chiếu bằng :

X axis:270 XY plane:90

Hình chiếu cạnh :

X axis:180 XY plane: 0

B.Hệ trục tọa độ trong vẽ 3D :lệnh UCS

-Origin :dời gốc tọa độ
origin point <0,0,0>:
-3point : xác định hệ tọa độ theo 3 điểm

Origin point<0,0,0>: gốc hệ tọa độ

Point on póitive portion of the X- axis : điểm xác định trục X

Point on positive -Y portion of the UCS XY plane < > :điểm xác định chiều d-ơng
trục Y
-X : quay hệ tọa độ quanh trục X
-Y/Z : quay hệ trục tọa độ theo trục Y hoặc Z
-ZAxis : xác định hệ tọa độ theo trục Z

Origin point <0,0,0> : gốc hệ tọa độ

Point on positive portion of Z-axis : xác định trục Z
-OBject : xác định hệ tọa độ theo 1 đối t-ợng có sẵn- chọn gốc hệ tọa độ, chọn ph-ơng
chiều trục X giáo trình học autocad 3d
-View : mặt phẳng XY của hệ tọa độ thẳng góc với ph-ơng nhìn ( tầm nhìn hiện hành trở
thành tầm nhìn bằng)
-Prev : trở lại hệ tọa độ tr-ớc đó
-Save : l-u hệ tọa độ hiện hành
-Restore :trở lại hệ tọa độ đb đ-ợc đặt tên
-Del : xoá hệ tọa độ đb đ-ợc l-u
-World : trở về hệ tọa độ WCS

Bạn có thể xem tham khảo thêm:

  1. Bài giảng AutoCad 2007
  2. Giáo trình AutoCad cho tự động thiết kế
  3. Hướng dẫn sử dụng layout trong Autocad
  4. Giáo trình Lập trình trong Autocad