Dự toán xây đựng công trình

Chia sẻ tài liệu dự toán xây dựng công trình

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I) KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC LẬP DỰ TOÁN

1.Khái niệm dự toán……
2. Mục đích của dự toán…..
3.Vai trò của dự toán……………………………………………………………………….
4.Nguyên tắc xác định dự toán…………………………………………………………..

II) MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ CẦN BIẾT KHI LẬP DỰ TOÁN

III) MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN TRANG BỊ ĐỂ BIẾT LẬP DỰ TOÁN.

IV) CÁC NỘI DUNG CHI PHÍ CẦN XÁC ĐỊNH KHI LẬP DỰ TOÁN

V) CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN.

VI) LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG (GXD).

1.Khái niệm chi phí xây dựng (GXD)………………………………………………………
2.Nội dung của chi phí xây dựng……………………………………………………………
3.Các phương pháp xác định chi phí xây dựng…………………………………….
4. Các dữ liệu cần thiết để xác định chi phí xây dựng…………………………….
5.Các bước lập dự toán chi phí xây dựng (GXD)……………………………………..

VII) XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THIẾT BỊ (GTB)…

2.Nội dung của chi phí thiết bị……………………………………………………………….

VIII) XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN (GQLDA).

IX) XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Gtv).

1.Phân loại hoạt động tư vấn:………………………………………………………………
2.Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình:………………………….
3.Các văn bản liên quan đến quản lý chi phí tư vấn:…………………………….
4.Phương pháp xác định chi phí tư vấn…………………………………………….
4.1. Xác định theo định mức chi phí tư vấn (tỉ lệ %) được công bố……………
4.2. Xác định theo dự toán…………………………………………………………………….

X) XÁC ĐỊNH CHI PHÍ KHÁC..

XI) XÁC ĐỊNH CHI PHÍ DỰ PHÒNG (GDP).

Comments are closed.