Bài giảng tổ chức quản lý thi công

Bài giảng tổ chức quản lý thi công

******************

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

PHẦN I
LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU KHIỂN THI CÔNG XÂY DỰNG

 

CHƯƠNG 1:KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG
1.2 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ, PHÂN LOẠI THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

1.3 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
1.4. THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG

CHƯƠNG II: CÁC MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG

2.1 KHÁI NIỆM CHUNG
2.2 MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ BẰNG SỐ
2.3 MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ NGANG
2.4 MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ XIÊN

CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG

3.1 THI CÔNG & QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG
3.2 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG
3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG
3.4 TỔ CHỨC THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN

CHƯƠNG IV: LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

4.1 KHÁI NIỆM CHUNG
4.2 NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ
4.3 LẬP BIỂU ĐỒ TÀI NGUYÊN

PHẦN II
THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG

5.1 KHÁI NIỆM CHUNG
5.2 TRÌNH TỰ THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG
5.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TMBXD
5.4 TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
5.5 TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CHƯƠNG VI: BỐ TRÍ THIẾT BỊ XÂY DỰNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG

6.1 KHÁI NIỆM CHUNG
6.2 CẦN TRỤC XÂY DỰNG

Comments are closed.